ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


Prázdninový provoz mateřských škol pro školní rok 2021/2022:

  • 1.7.2022 - 15.7.2022 MŠ Čtyřlístek
  • 18.7.2022 - 29.7.2022 MŠ Mašinka
  • 1.8.2022 - 12.8.2022 MŠ Dráček
  • 15.8.2022 - 26.8.2022 MŠ Pampeliška

Přihlásit dítě na prázdninový provoz bude možné ve dnech 23.5.2022 - 30.5.2022 . Přihlašování k prázdninovému provozu proběhne dálkovým přístupem přes tento odkaz:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/letni-lnl-pampeliska


Zápisový proces, tzv. správní řízení (Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) lze zjednodušeně rozčlenit do třech etap (podání žádosti, nahlížení do spisu, vydání rozhodnutí).

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává dítě zastoupené zákonným zástupcem.

Co je nutné k zápisu doložit:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
  • Vyjádření pediatra ke splnění zákonné podmínky o očkování dítěte, eventuálně mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci. Tato povinnost se vztahuje pouze na děti, které v daném školním roce neplní povinné předškolní vzdělávání.
  • Prostou kopii rodného listu.
  • Doklad o trvalém bydlišti dítěte pouze v případě, že jej dítě nemá v Lysé nad Labem, Jiřicích a Staré Lysé.

Podávání žádostí: od 2. 5. 2022 do 15. 5. 2022

• Předzápisem na adrese https://elektronickypredzapis.cz/

(v případě podání elektronickým způsobem (podle § 37 odst. 4 správního řádu) je nutno do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením o očkování a prostou kopii rodného listu vhozením do schránky dané mateřské školy. Nebude-li doplněn originál nejpozději do 20. 5. 2022, nebude podání žádosti formou elektronického předzápisu považováno za platné)

• Elektronicky na adresu školy

(v případě toho způsobu podání je nutno do 5 pracovních dnů vhodit originál přihlášky s potvrzením o očkování do schránky dané mateřské školy. Nebude-li doplněn originál nejpozději do 20. 5. 2022, nebude podání žádosti formou elektronicky na adresu školy považováno za platné)

• Datovou schránkou (originál přihlášky s potvrzením o očkování, prostou kopii rodného listu)

• Doporučeně poštou (originál přihlášky s potvrzením o očkování, prostou kopii rodného listu, rozhodující je datum podání na poštu)

• Osobně, po telefonické dohodě s ředitelkou školy

Nahlížení do spisu:

18. 5. 2022 v čase 10 - 12 h.

Místo: ředitelny jednotlivých mateřských škol po telefonické dohodě s ředitelkou dané školy (žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti).

Předání rozhodnutí:

25. 5. 2022 zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webových stránkách mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího řízení u vstupu do mateřské školy, konkrétní informace na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.


SPÁDOVÁ VYHLÁŠKA ZDE