ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude 23.6.2022 v 16:30 hodin v budově B (oranžová budova).


Seznam přijatých / nepřijatých dětí od 1.9.2022

Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464 přijala děti evidované
pod těmito registračními čísly:

Přijímá se od 1.9.2022

4, 5, 7, 11, 14, 18, 21, 23, 27, 28, 33, 37, 42, 44, 47, 49, 54, 55, 61, 63, 69, 71, 73, 74, 76, 77, 78.

Nepřijímá se od 1.9.2022

1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85.


Prázdninový provoz mateřských škol pro školní rok 2021/2022:

  • 1.7.2022 - 15.7.2022 MŠ Čtyřlístek
  • 18.7.2022 - 29.7.2022 MŠ Mašinka
  • 1.8.2022 - 12.8.2022 MŠ Dráček
  • 15.8.2022 - 26.8.2022 MŠ Pampeliška


Všichni zájemci, kteří si podali přihlášku na prázdninový provoz, jsou k docházce přijati !!!

Neinvestiční náklady za prázdninový provoz 25,-Kč/den. Neinvestiční náklady, které uhradí zákon. zástupce se počítají: 25,- Kč x počet přihlášených dnů. Výslednou částku zašlete na účet: 0505600319/0800 do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Úplata se při neúčasti dítěte na prázdninovém provozu vrací pouze v případě nemoci, která bude doložena lékařským potvrzením.
- Stravné je stanoveno dle platného ceníku firmy Scolarest 47,-Kč/den (dopolední docházka 36,- Kč/den). Děti s OŠD celodenní docházka 48,- Kč/den, dopolední docházka 38,- Kč/den. Přihlášení ke stravování u firmy Scolarest proběhne vyplněním přihlášky (o kterou si požádáte na mailové adrese ucetni.0910@scolarest.cz) a posléze zaplacením částky na účet firmy Scolarest. Dětem z MŠ Mašinka a MŠ Pampeliška bude částka za stravné odečtena běžným způsobem z jejich stravovacího účtu. Všechny platby musí být provedeny nejpozději do 15. 6. 2022.


Zápisový proces, tzv. správní řízení (Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) lze zjednodušeně rozčlenit do třech etap (podání žádosti, nahlížení do spisu, vydání rozhodnutí).

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává dítě zastoupené zákonným zástupcem.

Co je nutné k zápisu doložit:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
  • Vyjádření pediatra ke splnění zákonné podmínky o očkování dítěte, eventuálně mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci. Tato povinnost se vztahuje pouze na děti, které v daném školním roce neplní povinné předškolní vzdělávání.
  • Prostou kopii rodného listu.
  • Doklad o trvalém bydlišti dítěte pouze v případě, že jej dítě nemá v Lysé nad Labem, Jiřicích a Staré Lysé.

Podávání žádostí: od 2. 5. 2022 do 15. 5. 2022

• Předzápisem na adrese https://elektronickypredzapis.cz/

(v případě podání elektronickým způsobem (podle § 37 odst. 4 správního řádu) je nutno do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením o očkování a prostou kopii rodného listu vhozením do schránky dané mateřské školy. Nebude-li doplněn originál nejpozději do 20. 5. 2022, nebude podání žádosti formou elektronického předzápisu považováno za platné)

• Elektronicky na adresu školy

(v případě toho způsobu podání je nutno do 5 pracovních dnů vhodit originál přihlášky s potvrzením o očkování do schránky dané mateřské školy. Nebude-li doplněn originál nejpozději do 20. 5. 2022, nebude podání žádosti formou elektronicky na adresu školy považováno za platné)

• Datovou schránkou (originál přihlášky s potvrzením o očkování, prostou kopii rodného listu)

• Doporučeně poštou (originál přihlášky s potvrzením o očkování, prostou kopii rodného listu, rozhodující je datum podání na poštu)

• Osobně, po telefonické dohodě s ředitelkou školy

Nahlížení do spisu:

18. 5. 2022 v čase 10 - 12 h.

Místo: ředitelny jednotlivých mateřských škol po telefonické dohodě s ředitelkou dané školy (žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti).

Předání rozhodnutí:

25. 5. 2022 zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webových stránkách mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího řízení u vstupu do mateřské školy, konkrétní informace na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.


SPÁDOVÁ VYHLÁŠKA ZDE