INFORMACE PRO RODIČE


INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

Stravování v MŠ zajišťuje společnost SCOLAREST.

Jídla se objednávají do 7:45 téhož dne v MŠ.

Jídelníček je vyvěšen v sekci "jídelníček" a na hlavních nástěnkách ve vestibulu obou budov školky.

Ceny jídel od 1.1.2022

Přesnídávka - 11 Kč
Oběd - 25 Kč
Oběd - děti s odloženou školní docházkou - 29 Kč
Svačina - 11 Kč

Jakékoli další informace ke stravování Vám poskytne vedoucí školní restaurace.

  • Erika Zumrová

INFORMACE O PLATBĚ ŠKOLNÉHO

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání ve třídě s celodenním provozem je 550,-Kč/kalendářní měsíc. Tato částka se hradí převodem na b.ú. školy: 0505600319/0800. Variabilní symbol bude každému dítěti přidělen pro konkrétní školní rok na třídní schůzce v měsíci září.

Číslo b.ú. pro platbu kulturního fondu je 2800648904/2010

Třídní důvěrníci:
Červená třída - Libuše Králová
Modrá třída -    Daniela Ehrhardtová
Zelená třída -    Kristýna Solčianská
Žlutá třída  -      Alena Juříčková


MATEŘSKÁ ŠKOLA SE ZAPOJUJE DO:

Celostátního programu Mrkvička. Jedná se o celostátní program mateřských škol zabývajících se ekologickou/environmentální výchovou. Soustavně usilujeme o kvalitní a soustavně se zlepšující zařazení do ekologické (environmentální) výchovy do celkového života mateřské školy ve smyslu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výchovy a osvěty, Státního programu EVVO (usnesení vlády ČR 652/2016) a metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k EVVO ve školách a školských zařízeních (č. j.16745/2008 - 22).

Projektu Se Sokolem do života. Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních měst Lysá nad Labem. Program je prioritně zaměřen na jazykovou podporu předškoláků a dětí s odkladem povinné školní docházky a podporu akcí pořádaných mateřskou školou.