ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LEX UKRAJINA


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) VE ZNĚNÍ NOVELY Č. 20/2023 SB.

Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464 (dále jen "MŠ") stanovuje termín konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) ve znění novely č.20/2023 Sb. od školního roku 2023 – 2024.

Termín konání: 5. 6. 2023

Místo: ředitelna MŠ Pampeliška Lysá nad Labem, (Sídliště 1464)  10 – 12 hodin

Nahlédnutí do spisu: 6. 6. 2023 v čase 10 - 11 hodin (ředitelna MŠ Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464)

Předání rozhodnutí: 7. 6. 2023 zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webových stránkách mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího řízení u vstupu do mateřské školy, osobně od 10 - 12 hodin ve škole (ředitelna MŠ Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464).

Tento zápis se vztahuje výlučně na cizince:

• kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany;

• kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Žádost o přijetí může podat:

  • zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského práva (může jím být i prarodič, zletilý sourozenec);
  • zákonný zástupce dítěte podle českého práva (§ 183 odst. 7 školského zákona).

Dokumenty nutné k zápisu:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání;
  • vyjádření pediatra ke splnění zákonné podmínky o očkování dítěte, eventuálně mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci. Tato povinnost se vztahuje pouze na děti, které v daném školním roce neplní povinné předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání plní děti narozené 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018;
  • vízový doklad dítěte;
  • doklad o místě pobytu pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.